۱۳۸۸ فروردین ۱۱, سه‌شنبه


بهار


ترا قسم
به باغ آرزو
تمام آن
شکفته ها
شکسته ها
بخون نشسته ها
تمام باغ
شکوفه بار
خاک سرد
گرم کن
به رازهای زیر خاک
نیاز زندگی ، به بهترین
بهار
کرانه ای ز داد
بسوی ما بیا!