۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

آخرين خبر: صدای شليک گلوله در ميدان فاطمی، مردم به اصلاح طلبان: چرا کاری نمی کنيد؟

همچنين به گزارش شاهدان عينی از خيابان فاطمی تهران مردم در اين خيابان و همه خيابانهای اطراف آن به شدت مورد ضرب و شتم يگان ويژه ضدشورش قرار دارند. مردم بی پناه برای نجات خود به کوچه های اطراف پناه می برند و درهای خانه را مردم را می کوبند که در را برای ما باز کنيد. پليس های ويژه مردم را در کوچه ها نيز دنبال می کنند و حتی وقتی در حال عبور به خانه های مردم هم هستند پليس آخرين ضربه های خود را با باتوم برآنها وارد می کند و بعد اقدام به تخريب آيفون و حتی در و پنجره و اتومبيل های پارک شده خانه هايی می کنند که به مردم پناه می دهند، بسياری از اين مردم به ستادهای اصلاح طلب ها در تهران مراجعه می کنند که با درهای بسته روبرو می شوند . مردم فرياد می زنند: "مردم را در خيابان ها دارند می زنند و می کشند، شما چرا کاری نمی کنيد؟ برنامه شما چيست؟ مردم گوشت قربانی شده اند چرا هيچ کدام از اصلاح طلب های معروف به ميان ما نمی آيد؟" کسی از اعضای اين ستادها جواب مردم را نمی دهند. گفته می شود برخی از آن ها به خانه های خود را رفته اند.

هیچ نظری موجود نیست: