۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

نبر


درختی
شنید
دسته تبر می شود
خود سوزی کرد
و چه هولناک در آتش می سوخت
صدای نکه نکه شدن در آتش شنیده می شد
و آسمان می کریست
آرام

هیچ نظری موجود نیست: