۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد


كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کتابی برای راهنمایی جامعه مدني

درباره اين كتاب راهنما
كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل: كتاب راهنماي جامعه مدني، خطاب به فعالان جامعه مدني است، كه هر روز در
همه جای جهان به ترويج، حمايت و اعتلاي حقوق بشر كمك مي كنند. اين کتاب چاپ دوم كاملا به روز و تجديد نظر شده از
چاپ اول كتاب راهنما با عنوان"كار با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل: كتاب راهنما براي سازمان هاي
غيردولتي" ( 2006 ) بود كه پس از نظر خواهي از استفاده كنندگان چاپ اول تهيه شد و به بررسي نهادها وسازوكارهاي
حقوق بشرسازمان ملل مي پردازد. اين كتاب راهنما خطاب به همه فعالان جامعه مدني، ازجمله سازمان هاي غيردولتي، اما
نه فقط آنها، توضيح مي دهد چگونه جامعه مدني مي تواند با نهادها وسازوكارهاي گوناگون حقوق بشرسازمان ملل همكاري
اميدواراست اين كتاب مردم بيشتري راقادرسازدازطريق اين (OHCHR) كند. دفتركميسارياي عالي حقوق بشرسازمان ملل
نهادهاوسازوكارهاخواهان حقوق بشرخود شده وازآنها برخوردارشوند.
فعالان جامعه مدني چه كساني هستند؟
براي مقاصد اين كتاب، فعالان جامعه مدني افرادي هستند كه داوطلبانه در شكل هاي مشاركت و اقدام عمومي بر محور
منافع، مقاصد يا ارزش هاي مشتركي كار مي كنند كه با آرمان هاي سازمان ملل متحد سازگار است. اين كتاب خطاب به فعالان
جامعه مدني است كه به ترويج و حمايت از حقوق بشر همگاني مي پردازند، براي مثال:
• مدافعان حقوق بشر؛
• سازمان هاي حقوق بشر (سازمان های غير دولتی ، انجمن ها، گروه هاي قرباني)؛
- سازمان هاي متكي بر مسائل مربوطه؛
- ائتلاف ها و شبكه ها (حقوق زنان، حقوق كودكان، حقوق مربوط به محيط زيست)؛
- اشخاص دارای معلوليت و سازمان هاي نماينده آنان؛
- گروه هاي متكي بر جامعه (مردمان بومي، اقليت ها)؛
- گروه هاي متكي بر دين (كليساها، گروه هاي ديني)؛
- اتحاديه ها (اتحاديه هاي كارگري و صنفي، انجمن هاي حرفه اي مانند انجمن هاي روزنامه نگاران، انجمن هاي وكلاي
دادگستري، انجمن هاي قضات، اتحاديه هاي دانش آموزي و دانشجويي)؛
- جنبش هاي اجتماعي (جنبش هاي صلح، جنبش هاي دانش آموزي و دانشجويي، جنبش هاي طرفدار مردم سالاري)؛
- افراد حرفه اي كه به طور مستقيم به برخورداري از حقوق بشر كمك مي كنند (امدادگران امور بشر دوستانه، وكلاي
دادگستري، پزشكان و امدادگران پزشكي)؛
- اقوام قربانيان؛ و
- موسسات عمومي كه فعاليت هايي به منظور ترويج حقوق بشر انجام مي دهند (مدارس، دانشگاه ها،و نهادهاي
پژوهشي).
يك جامعه مدني نيرومند و مستقل، كه بتواند آزادانه فعاليت كند، و در زمينه حقوق بشر مطلع و ماهر باشد، عنصري
اساسي در تضمين حمايت پايدار از حقوق بشر در سطح ملي است. بنابراين فعالان جامعه مدني شركاي اساسي در نظام
حقوق بشر سازمان ملل هستند.
با اين كه مساعدت كنندگان مهم در امر ترويج و حمايت از حقوق ،(NHRIs) در اين كتاب درباره نهادهاي ملي حقوق بشر
موجود است. از OHCHR بشر هستند، بحث نشده است. اطلاعات و منابع مورد نياز دربارة اين نهادها در وب سايت
تماس بگيرند. (niu@ohchr.org) در OHCHR خوانندگان همچنان دعوت مي شود با واحد نهادهاي ملي
محتويات كتاب راهنما
فصل اول)، بورسيه و برنامه هاي آموزشي آن (فصل دوم)، و انتشارات و مطالب منبع آن ) OHCHR كتاب راهنما با معرفي
(فصل سوم) شروع مي شود و سپس به نهادها و ساز و كارهاي حقوق بشر سازمان ملل و اين كه چگونه مي توان از آنها
استفاده كرد، مي پردازد.
از اینجا می توانید دانلود کنید