۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

وطن

وطن
تحقیر

توهین

زندان

اعدام

برای احیای نام


وطن

که پاره پاره شد

درفش آزادی

به بام تو امروز


می بافم

رشته رشته

ز تار و پود جانم

درفش آرادی

هیچ نظری موجود نیست: