۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

خانه

خانه

سر پناهي دارم

كوچك ا ما گرم

جان پناهي دا رم

کوچک ا ما امن

* * * *

باد پائيزي

خانه ا م ويرا ن كرد

با خودش آ نرا برد!

و من آ واره ترين

بي پناهي بودم

كه در اين شهرمی زیست

* * * *

سرپناهی دارم

كوچك امّا تنها.


هیچ نظری موجود نیست: