۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

ا نـسان

ا نـسان

عقربه ها تلخند

عقربه ها شيرين

عقربه هائي که در مدا ر بسته و محتوم خود

خاموش و بي صدا

مي گردند.

در امتدا د سرگردا ني ا بدي

زمان را

رج مي زنند

يدک مي کشند

يدک.

دقايقي در زمان

با عقربه ها ميگردي

تلخ

شيرين

هر چه هست

باور توست

که بر جبين زمان

نقش مي زند.

خنده ها

گريه ها

ا حساس ها

پديد آ ورند گان حيات

مفاهيم زندگي

چرخ ميزنند

در مدا ر تو

و تو

با ور وجود جهاني

ا نسان!!!

هیچ نظری موجود نیست: