۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

یـار

یـارمی آیم
تا که لبت را نوشم من
این تن خسته آساید
آتش جانت سوزاند
جانم را!
آری
آری
می آیم
می مانم
می آیم
در سر کویت می خوانم!
خرمن مویت
عطر تنت افشان کن
سودای من افزون کن
در سر کویت
می مانم
می مانم....!

هیچ نظری موجود نیست: