۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

خاطره

خاطره
.
تنها،خاطره نيست
تنفس زماني است كه رفته است
و ماه از روزنة كوچكي
به قطر سلولي از ذهن
در ياد نگه مي داريـم.
* * * *
خنده ها و نوازشهاي گرم
بوسه ها و دشنه ها
و لبهائي كه ، جستجوگر مهرباني بود.
دقايقي به بلنداي سالـي
اشكهائي بوسعت دريا
و تبسمي كه هستي را
ارمغان مي داد
و من ،هـميشه بفكر امروزم
كه فردا
خاطره اي است برجدارة ذهن

هیچ نظری موجود نیست: