۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

تفتيش

تفتيش

جائي كه ستم
مفهوم عام زندگيست
عشق را چه می شود ؟
* * * *
انسان در جستجوي چيست؟
چگونه بايد داشت؟
جائي كه دوست داشتن
جنايت است !
و سگهايشان بو مي كشند
مهر را!
كشتار
آئين مقدسي شده
اگر چه در
نادر ترین کتب
كشتار
جنايت است.
ليك مفهوم عشق
گنگ است هنوز!!!

هیچ نظری موجود نیست: