۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

پيوند


پيوند
من براي حيات زمين ، جنگ نمي كنم.
مهر مي شوم در دانه هاي گندم،
درآب مي شوم
تا قوت لايـموت جهان شوم.
در مهر
ميزبان گرسنه ای شوم.
* * * *
من براي حيات جهان
جنگ نمي كنم،
كشتار نمي كنم.
من عشق مي شوم در بستر كودكان
با لاي لاي شبانه هم آواز مي شوم.
و در خواب
ماه و ستاره را، با مهر نور خورشيد
پيوند مي دهم براي كودكان
* * * *
من براي حيات جهان ، جنگ نـمي كنم.
آب مي شوم در نهر كوچكي
كه ماه در آن مي رقصد با ستاره ها
تا بپاي نـخل كهنسال میرسد.
نهری که پرستوها
رفع عطش کنند
یا دختران
با گونه های گلگون
در کوزه ها
مهربانی به خانه ها برند
در نیمروز گرم.
* * * *
من براي حيات زمين جنگ نمي كنم.
خنده می شوم
در خنجرهء ریز کودکان
که خواب خوش نیمروز خسته را
ز کوچه میبرند
با خنده های شاد.
* * * *
نزدیک من نشو
گریه می کنم
که بسازم
خنده های گرم
برای عزیزی که با من است

هیچ نظری موجود نیست: