۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

زند گـی

زند گـیمی سرایم
گریستن را بی صـدا
و خنده ها را بی صدا تر
غوغای عالمی را در سکوت .
که می سازمش کنون
می سرایم
مهربانی را،
بی ریائی را
و زیبائی را چو ن شکل زندگی....
مهربان و بی ریا........

هیچ نظری موجود نیست: