۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

نگاه

نگاه
می ایستم و شتابی نیست
که زمان،
قطره قطره
در حفرهء بی انتهای هستی فرو می چکد.
و تنها توئی ای خوب من
که از یافتهء امروز
سراسیمه گشته ای !
*****
ا مروز
عصارهء اعصار
و دیروز قربانی بی زبان امروز
و هول مرگ
د ر انتظار ا کنو ن ،
ایستاده است سمج!

هیچ نظری موجود نیست: