۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

هراس

هراس
هراس بودن در زير تيغ
قلم را ،
چه مي گويـم !!
حتي تفكر
قبل از زا يش انديشه
عقيم مي شود!
و بال انديشه
قبل از گشودن
آري آری
پرپر مي شود.
و من
خيال نوازش مـخمل انديشه را
در هراس بودن
در خشم سركش و گمنام
دفن كردم
واي بر من
وای بر من!!

هیچ نظری موجود نیست: