۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه

دارو : شبکه یاری رسان


دارو : شبکه یاری رسان

سازمان جهانی حقوق بشری دستهای یاری کننده در سوئیس اخیرا با توجه اعمال تحریمها در ایران و کمبود شدید دارواقدام به ایجاد یک شبکه یاری رسان کرده است . بطوریکه فقط کافی است نسخه داروی مورد نظر خود را برای آنها بفرستید تا نسبت به ارسال آن دارو برایتان در ایران اقدام کنند . ایمیل این شبکه Helpinghands-iran@gmx.ch می باشد . لطفا این را جهت اطلاع رسانی بیشتر همگان منتشر نمایید

موضع ما در انتخابات
موضع ما در انتخابات
مهندس میر حسین موسوی

کسانی که مسئله کاندید شدن آقای خاتمی را مطرح می کنند باید توجه کنند که این مطلب می تواند پیش در آمد رئیس جمهور مادام العمر را که سنت نامطلوبی در جمهریت است نهادینه کنند . حال مسئله این هست : چه راهکارهای هجرائی و عملی مطرحه میتئاند باشد ؟ آیا شما عزیزان موافقید که ار کاندیداتوری مـهـنـدس مـیـر حـسـیـن مـوسـوی تنها حمایت کنیم و کمپین های انتخاباتی ایشان را فعال کنیم ؟ و یا گزینه بهتری در نظر دارید ؟ لطفا نظر خود را مطرح کنید و یه امید ایرانی بهتر

۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

با هم

یک یا
چند
لحظه
 دقیقه
ساعت
روز
ماه
سال
ندیدمت ....
و تو
زنده تر از حیات
گام می زنی در من
هر جا .

شرم زماننماد شمارش زمان
ساعت ،
شرمگین
خیره
در چشمهء زمان
 در شمارش
جدائی
ما
در
بیان حقیقت
 سخت تری از
بودن در حقیقت
 گام میزند
بر ما
زمان
شرمگین

بچه های سر زمین مادری
بچه های سر زمین مادری
 چه می کنید؟ چند ساله اید ؟
گوشه ای از این زمین
که بسته اند مرزهای آدمیت به سیم خاردار
یکی ، کمی دورترک با شماست ، پشت آخرین سیم خاردار که مرز آدمیت و خداست
 می تپد دلش به هر فراز و هر فرود با شما .

۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

کلامکلام
تکه گاه  گاه و بی گاه خستگان جان به لب رسیده
ایستگاه زیستگاه رستگان
نو به نو
ز راه سبز هست هستی
به هست می رسد
خستگان جان به لب رسیده راه
خجسته باد
کلام مهر
یاوری
امید .


۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

ترا یاد می کنم

-
ترا یاد می کنم
----------------------------------
حرف می زنم
امشب
هر شب 
شب ها
ترا در من 
مرا در تو
.یاد می کند 
فردا
هر که به راه خود 
آفتاب و پنجره و شاخهء گلی
که سر به سوی آفتاب می کند

۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

انسانی بهم نگاه کنیم !
جهان کجا می رود ؟
نمی داانم
فردا چه می شود ؟
چه می دانم
اجازه دهید امروز
انسان باقی بمانم
فکر می کنید
خواهش بزرگی است ؟
امروز
انسانی بهم نگاه کنیم ؟

۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

لیسا کریستین: عکس هایی که شهادت به برده داری مدرن میدهند


لیسا کریستین دردو سال گذشته به جهان سفر نموده تا واقعیت تحمل ناپذیرو سخت برده داری مدرن مستند کند. او تصاویر زیبا و فراموش نشدنی از معدنچیان در کنگو، حمالان آجر طبقه ای در نپال را به اشتراک میگذارد تا موقعیت ۲۷ میلیون جان به بردگی کشانیده شده در سراسر جهان را روشن نماید.(  فیلمبرداری شده در TEDxMaui)


۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

خدا چه می کند ؟


بعد خلقت انسان
خدا چه می کند ؟
در کار خلقت است ؟
چه ساخت ؟
 یا مبصری است که نمره می دهد
از صفر تا بیست؟
یا از آخرین مخلوق
چنان پشیمان است
که در شرم خود
غوطه می خورد؟
مریم
در شور شهوت جوانیش
به زیر ران خویش کشید
خدائی خدا را ،
خدا چه کرد ؟
چه می کند
 امروز؟

هستی
باور کنم
که انگیزه ی هستی منم
یا خود خداست
این مبصری که چون
حاکمان وقت
باخته
هستی را !!!

بی قرار
آه اگر
انسان نبود
خدا
چه می کرد
در بی قراریش
با فرشتگان ؟

روزیروزی


سقف دل ستمگران
میخورد ترک
سقف دلی
که سایه دار
به روی خانه ها،
در موج ارتعاش تپیدن دلهای مادران


می ریزد
سقف دل ستمکران
روزی ....


دخترمامروز
 فردای شادی دیروز
آمد
بی تو ،
.
.
.
امروز
دیروز فردای شادی
در انتظار تو ،
.
دخترم
فردا
تو می آیی .

هزاره هاهزاره ها
داغ و درفش و زندان
هزارها زادهء
داغ و درفش و زندان
داغ و درفش و زندان
هزاره ها زادن ،
هستی
سربدار
هستی انسان
هسته هستی
به درد و داغ و درفش
از یاد رفت
به اعصار
خود انسان !

گلولهعمر گلوله کوتاه است
گهواره
در زایش فردا
بی قرار
تاب می خورد
با کودکان فردا