۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

هزاره هاهزاره ها
داغ و درفش و زندان
هزارها زادهء
داغ و درفش و زندان
داغ و درفش و زندان
هزاره ها زادن ،
هستی
سربدار
هستی انسان
هسته هستی
به درد و داغ و درفش
از یاد رفت
به اعصار
خود انسان !

هیچ نظری موجود نیست: