۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

روزیروزی


سقف دل ستمگران
میخورد ترک
سقف دلی
که سایه دار
به روی خانه ها،
در موج ارتعاش تپیدن دلهای مادران


می ریزد
سقف دل ستمکران
روزی ....


هیچ نظری موجود نیست: