۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

لیسا کریستین: عکس هایی که شهادت به برده داری مدرن میدهند


لیسا کریستین دردو سال گذشته به جهان سفر نموده تا واقعیت تحمل ناپذیرو سخت برده داری مدرن مستند کند. او تصاویر زیبا و فراموش نشدنی از معدنچیان در کنگو، حمالان آجر طبقه ای در نپال را به اشتراک میگذارد تا موقعیت ۲۷ میلیون جان به بردگی کشانیده شده در سراسر جهان را روشن نماید.(  فیلمبرداری شده در TEDxMaui)


هیچ نظری موجود نیست: