۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

انسانی بهم نگاه کنیم !
جهان کجا می رود ؟
نمی داانم
فردا چه می شود ؟
چه می دانم
اجازه دهید امروز
انسان باقی بمانم
فکر می کنید
خواهش بزرگی است ؟
امروز
انسانی بهم نگاه کنیم ؟