۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

کلامکلام
تکه گاه  گاه و بی گاه خستگان جان به لب رسیده
ایستگاه زیستگاه رستگان
نو به نو
ز راه سبز هست هستی
به هست می رسد
خستگان جان به لب رسیده راه
خجسته باد
کلام مهر
یاوری
امید .


۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

ترا یاد می کنم

-
ترا یاد می کنم
----------------------------------
حرف می زنم
امشب
هر شب 
شب ها
ترا در من 
مرا در تو
.یاد می کند 
فردا
هر که به راه خود 
آفتاب و پنجره و شاخهء گلی
که سر به سوی آفتاب می کند