۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

کلامکلام
تکه گاه  گاه و بی گاه خستگان جان به لب رسیده
ایستگاه زیستگاه رستگان
نو به نو
ز راه سبز هست هستی
به هست می رسد
خستگان جان به لب رسیده راه
خجسته باد
کلام مهر
یاوری
امید .


هیچ نظری موجود نیست: