۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

در نظام بــرده داری مــدرن وطــــن مــــن کجاست؟

در نظام بــرده داری مــدرن
وطــــن مــــن کجاست؟در قرن 21 ، در ساختارهای سیاسی مذهبی و ایدئولوژیک ، جامعه انسانی به بخش خواص و خواص زادگان ، شهروندان و بردگان تقسیم می شوند . چرا که با تعریف یک باور مذهبی - ایدئولوژیک ، در هرم حکومتی ، راس آن را رهبران فرقه ، مذهب ، ایدئولوژی تشکیل می دهد و خواص زادگان به سبب وابستگی فرقه ای و ارتباط با راس هرم به ثروت و مکنت رسیده اندکه شامل تجار و سرمایه گذاران و رده های بالای نظامیان است و در رده پائین تر که بدنه هرم را می سازد به 4 گروه تقسیم می شوند :

1- کسانی که مذهب حکومت را  باور دارند . نا گقته نماند که مذهب غالبا مورثی است و از پدر به فرزند به ارث می رسد.
2- کسانی که مذهب حکومت را به ارث برده اند اما باور بدان ندارند .
3 - گروهی که اساسا از مذهب و فرقه ای دیگری بدنیا آمده اند و ایدئولوژی دیگری دارند .
4 - کسانی که باور الهی ندارند .
موصوع صحبت در باب گروه های است که در رده 2 -3-4  قرار دارند .یعنی کسانی که خارج از مذهب و باور و ایدئولوژی حکومتی زاده شدند و یا جدا شده از آن باور هستند ، سهم این گروه اجتماعی در این حکومت ها کجاست ؟ و چه جایگاهی دارند .
انسانهائی که تنها ناخواسته زاده شدن؟
انسانهائی که هرگز در هرم حکومتی رشد نخواهند کرد ؟
انسانهائی که هر آن اراده شود جان و مال و ناموس شان در اختیار حاکم است ؟
انسانهائی که که برده زاده شدند ؟
برده های که می توانستند انسان باشند  اگر جائی دیگر زاده می شدند و یا والدین آنها آئین و مذهب حاکم را داشتند .
برده کیست ؟
می توان گفت کسی که تنها برای بدست آوردن حــق حیات جان  می کند ؟
می توان گفت کسی که تمام وظایف شهروند خوب را بجا می آورد بدون هیچگونه امتیاز شهروندی
- می توان گفت  کسی که تمام تحولات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی بدون خواست و حضور و یا تصمیم او صورت می گیرد و تنها وظیفه پرداخت هزینه ها را دارد ؟
راستی برده کیست ؟
ما در کدام گروه اجتماعی قرار داریم ؟
سهم ما از زندگی چیست ؟
و سوال اساسی این است که :
وطــن برده ها کجاست ؟
اگر روزی جنگ شود برای کدام وطن باید جنگید؟
وطن یعنی چه در قرن 21 و حکومت های فرقه ای؟


هیچ نظری موجود نیست: