۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

فـصـلـی بـنـام مــا


موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران

«حمله نیروهای امنیتی به روزنامه‌های بهار، شرق و اعتماد»بـهـار را بـگـیـر 
زمـسـتـان را بـبـنـد
تـابـسـتـان را تـیـربــاران کـن
پـائـیـز را تـبـعـید
هـنـوز فـصـلـی مـانـده
فـصـلـی بـنـام مــا
فـصـل شــورش پــا برهــنــه هــآ .
هیچ نظری موجود نیست: