۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه

۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

نام تونام تو

تا بي نهايت
اگر چه چيدن همه شاخه هاي گل
هنوز
يك شاخه در عشق تو
شكوفه مي دهد
در تمام سال!


نام تو
بر گلبرگ نوشته مي شود
بي نياز دست و جوهر و قلم
يا شاهدي

كه
نظاره گر باشد

آزادی .

۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه

لطفا !مـرا دردی نیست ، که از شما رها شدم
در تسلی خود
به خانواده ام لطفا
نشان گوری که ،  شبانه دفن شدم
 دهید لطفا !