۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

مرا نکش


جهنم را دوست می دارم !
رها کنید مرا
 با خدای شما
حرف می زنم
اگر شما بگذارید .
او ، می فهمد
مرا
فقط مرا
نکش برای او ،
 خدا ی خود ،
مرا نکش
برای هیچ خود
که
 می پیچد در هستی
 و هست من
تا جوی خون روان کند
برای هیچ
مرا
برادر مرا
و کودک مرا
مکش برای هیچ خود
به نام او
 خدا
نکش !  .