۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

مــاه مــن
مــاه مــن


آسمان مـن
مــاه
مــاه مــن
بــا مــن .
مــاه مـیـان ستاره ها
مــی چـرخـد
تـا جـر دهـد
پـرده سیاه را
از آسمان
در باران ستاره ها
بر دامن کویـر
هنوز آسمان دلم را 
پاک نکرده ام !