۱۳۹۳ تیر ۴, چهارشنبه

قحبگان مرتبت الهیقحبگان مرتبت الهی
که رج می زنند و جر می دهند 
آدمی را 
میان انتهائی ترین 
نقطه ران خود

هیچ نظری موجود نیست: