۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبه

کباب بریان فلسطینی

مرگ
هم سایهء من ،
زندگی
زنده ماندن
شد،
جنازه ها
در انتظار عزاداران
زیر آتش و خون
پوسیدن !
.
آی دختران روشنائی و امید
بر کدام جنازه
به داغ کدام عزیز
مویه می کنید
مو می کشید و چهره به سیلی سرخ می کنید؟
.
جهود
به فتل شما
بسته این کمر
نه امروز
که سال ها است
می کشد
و می کشد
و باز می کشد !
.
بر سیخ داغ و آتش
کباب بریان فلسطینی
مهیا!
.
دختران سرخ روی
با سیلی داغ های دیده
بر چهره
 هنوز
به امید فردا
بارور می شوند
در فلسطین
و در تبرک شما
خدا به پیش پایتان
سجده می کند
در شرم
خلقت موسی

هیچ نظری موجود نیست: