۱۳۹۳ مرداد ۲۳, پنجشنبه

آقای روحانی رئیس جمهور محترم
آقای روحانی رئیس جمهور محترم

ما شاهدان خاموش بسیار دیده ایم در سکوت و لب بسته مانده ایم ، ما شاهد ثبت شهیدان به نام حکومت بودهایم،
ما را، شاهدان سوکوار سرشار از سکوت ، در حانه میکشند و در خارج از وطن ، پر کرده گوش فلک را که یک رنی از تبار ما، برده است عالی ترین نشان از ریاضیات ، این بانوی محترم شاید ، فارسی هم نداند ، اما دریغ هستند عزیزان در بند این حکومتی که به نام ما، صد آفرین غرور آفرین بر یک نشان بی مثال ، اما چه می کندامید کوکبی در 4 سال حبس با همین نشان در دحمه های اسلام ناب تان . لختی درنک ، ساید کمی درنک اسب سرکش شرم را کند رها . در بام خانه ام . ایران .

هیچ نظری موجود نیست: