۱۳۹۴ فروردین ۶, پنجشنبه

انسان
در آبریزگاه زمان
تشنگان شهوت ثروت و قدرت
نشخوار می کنند 
زمان را 
در آبریزگاه زمان .


آنسو ترک 
تمام قد به دروازه ایستاده
به باور بهتر 
به زندگی
ایستاده تر
در آونگ صببحگاهی
ز ریسمان شب
به دروازه شرمگاه شحنه گان


شبنم های آزاد 
گونه های گل را تر می کنند


انسان
ایستاده بر دروازه صبح لبخند .