۱۳۹۴ شهریور ۲۱, شنبه

نسل فریاد




بوزینه های بر منبر
هنوز مادران آبستن
گرفتار درد زایمان نیستند
با نسل فریاد
به ارمغان آرند
حذر کنید از فریاد
که خواهد آمد
خوفناک بر اریکه 
باور شما !