۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

بیگانه ای مهاجرم




درد این نیست که به کودک مهاجری تجاور شد
با اسید کشته و سوزنده شد! 
درد در بی پناهی ملتی است 
که در سرزمین خود بی پناه و بیگانه اند
سهم مهاجران از هستی
مرگ است و تجاوز و نیستی
در خانه ام زمین 





هیچ نظری موجود نیست: