۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

آزادی

ای دوست
هنوز فصل
ما است

آزادی
در جانمان
بارور


در حضور دژخیمان 
قد میکشیم
چنان که بدانند


آسمان و زمین
تمام زیبایی یک رویا
رنگ می زند 


آزادی 

هیچ نظری موجود نیست: