۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

شهادت صنعتیسالها
در غیرت مقدس
خون دل خوردیم 
تا خدا را
جایگاهی باشد
شایسته.
.
کار های جانفرسا 
غمهای بی امان
بر جان جهانمان فرود آمد
تا خدا را 
جایگاهی باشد 
شایسته
.
کشتیم هر آنچه باید کشت
کشتند هر آنچه باید کشت
کشته هایمان جهانی ساخت  
در باوری مقدس
تا خدا را
جایگاهی باشد
شایسته
.
.
  
کشتار
صنعت شد
شهادت صنعتی
تا خدا را
جایگاهی باشد
شایسته
.

جایگاهی آراستیم
از شهیدان  
در  
خدایی از باور مقدس
تا خدا را
جایگاهی باشد
شایسته
.
.
اما 
خدا نبود
آنجا !هیچ نظری موجود نیست: