۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

تاریخ


باز .  داشت
می شود 
بازداشت.

اسیر میشوند و دربند 
سربازان آدمیت .


اسیر می کنند و در بند
فرماندهان .


فرمانبران 
بی نام ، بی نشان
در بند تمام می شوند .


فرماندهان
با نام و با نشان سینه هایشان
بتاریخ 
دفن می شوند .


فرمانبران بی تاریخ !

تاریخ کجای حقیقت 
نهفته ؟

هیچ نظری موجود نیست: