۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

روز دختر


 روز دختر
روز
 آرزوی سفید
اسب سفید
لباس سفید
رویاهای سفید
درتبریک
دخترانی جلو آمد ند
در لباسی سرخ
 رنگ خونین پدر بر دامن ؛
 دیروز 
اعدام شدن
زبان به سقف دهان چسبید .
.
رویاهای سفید  دختران
سفیدی را 
با خود به فردا می برند 
با پدر 
بی پدر 
فردا چشم انتظار است . 


هیچ نظری موجود نیست: