۱۳۹۶ شهریور ۱۲, یکشنبه

چالش امروز ایران عزیز

چالش امروز ایران عزیز
در پس تمام کنش های موجود حقیقت نهفته این است که جامعه استقبالی نمی کند از رهبری روحانیت بر جامعه ِانسانی امروزین چرا که پاسخگو به نیازهای مبرم و جدی نیست و به همین دلیل وابستگان به حاکمیت از تمامی توان خود در حذر داشتن از مردم استفاده کرده و می کنند تا جایی که مغایرت و مخالفت با ولی فقیه انتخابی را مخالفت با خدا و ذات احدیت می نامند . سوال هوشمندانه این است که مگر ولی فقیه از جانب خدا منصوب شده که مخالفت با او مخالفت با ذات احدیت است ؟
جوامع امروزی که در راه انسانی تر شدن مناسبات در جوامع تلاش می کنند به این حقیقت دست یافته مذاهب نیروهای بازدارنه در رسیدن به کرامت انسانی آزادی و عدالت و دموکراسی هستند چرا که خود بخشی و یا کلیتی از از نظامهای حاکمند و حاضر به ترک صحنه قدرت سیاسی نیستند
در ایران عزیز ما مسئله جالب تر نمود پیدا کرده و آن این است که با توجه به سیاست حذفی که طی نزدیک به چهل سال در این نظام حاکم بوده حاکمیت توان نوگرایی و سپردن مسئولیت به نسل جوان را در خود نمی بیند چرا که نسل دوم و سوم بعد از انقلاب اسلامی اساسا خواست ها و باورهایی مغایر با قوانین و ساختارهای موجود را خواستارند .
این کنشها در دراز مدت حاکمیت را به جایی رسانده که تن به تبانی های متعدد برای بقای روحانیت در راس هرم حکومتی را رقم زند . اما تا کی این پاسخی است که جامعه در برخورد با پدیده های پیش رو در خود خواهد داشت .

روزی اگرروزی اگر
 خدا
از آسمان  و از میان
بی نهایت
ستاره و سیاره 
بر زمین فرود آمد 
لطفا
سنگسارش نکن 
اعدامش نکن 
حبصش نکن 
در حصر مبر او را 
خدا آمده 
تا زمینی شود  
همین !