۱۳۹۳ اردیبهشت ۴, پنجشنبه

چند قهرمان بايد به خاك بيفتند تا جهان بيدار شود؟ خواننده هلنا
چند قهرمان بايد به خاك بيفتند تا جهان بيدار شود؟ خواننده هلنا
چند قهرمان بايد به خاك بيفتند
تا جهان بيدار شود؟
چند شمع بايد درطول شب بسوزند
تا سپيده بردمد؟
دوست من!
پاسخ دميدن در بادهاست
پاسخ دميدن دربادهاست
چند حكم بايد صادر شود
چقدر اشك بايد فروغلتد؟
چند سال بايد برمردم بگذرد
تا اجازه آزاد زيستن را به دست آرند؟
انسان تا چند ميتواند روي برگرداند
و وانمود كه نمي بيند
دوست من! پاسخ دميدن در باد است.
پاسخ ديدن در باد است.
حقيقت چند بار بايد انكارشود
تا راهش را از خلال دروغها راه بازكند
انسان چند گوش بايد داشته باشد
تا فرياد مردم را بشنود؟
چند مرگ را بايد ببيند تا دريابد
كه شمار كشته ها از حد گذشته است؟
دوست من! پاسخ دميدن در باد است
پاسخ دميدن در باد است

Blowing in the Wind - Helena
how many days of hunger and pain before the barriers break
how many heros must be ...
before the world can wake
how many candles must burn to the night
before the coming of day
the answer my friend! is blowing in the wind
the answer is blowing in the wind
how many trials...
how many tears must there be
how many years must the people exist
before they allowed to be free
how many times can a man turns his head
and pretends that he just doesn't see
the answer my friend! is blowing in the wind
the answer is blowing in the wind
how many times must the truth be denied
before it breaks through the lies
how many ears must a person have
before he can hear people cry
how many deaths will it take to they know
that too many people have died
the answer my friend! is blowing in the wind
the answer is blowing in the wind

هیچ نظری موجود نیست: