۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

به موازات "انتخابات" مديريت شده رياست جمهوری،به موازات "انتخابات" مديريت شده رياست جمهوری،
خواهان دموکراسی و رعايت حقوق بشر در جامعه شويم!
"انتخابات" دورۀ دهم رياست جمهوری اسلامی نزديک می شود. برخلاف آقایان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی که در مقام رياست جمهور، در آستانۀ دوره دوم "انتخاباتی" که کانديدای آن بودند، با دشواری چندانی روبرو نبودند، اين بار آقای احمدی نژاد با چالشی بسيار بزرگ و جدی روبرو است. اصلاح طلبان نيز در تلاشند که با دو کانديدای تأييد شدۀ خود، آقایان مهدی کروبی و میرحسين موسوی، که چه بسا در آخرين روزهای رقابت انتخاباتی، یکيشان به نفع ديگری کنار رود، احمدی نژاد را که از امکانات بيشتری نسبت به ديگر کانديدای "اصول گرايان" آقای محسن رضائی برخوردار است، شکست دهند. حسب پيش بينی قبلی اين بار نيز شورای نگهبان و ديگر گردانندگان و مديران "انتخابات" رسمی، سناريوی رد صلاحيت های گسترده را همچون دوره های "انتخاباتی" پيشين اجرا کردند.
جهت تقابل با چنين روندی از همه شخصيت‌هاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر درخواست میکنيم در صورت توافق با متن زير و همچنين کليت پيش نويس قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پيرايش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن بیفزايند.
آدرس پست الکترونيکى: kandidatori@gmail.com

۲ خرداد ۱۳۸۸


در راستای معرفی مطالبات
نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر به پيشگاه مردم ايران


ما شهروندان ايرانى سياسى مدافع حقوق بشر،
برای استفاده از حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که

در اعلاميه جهانى حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.
٢- هر کس حق دارد با تساوى شرايط، به مشاغل عمومى کشور خود نايل آيد.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقه‌اى نظير آن انجام گيرد که آزادى راى را تامين نمايد.

و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى:
ماده‌ ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ‌يك از تبعيضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف ـ در اداره‌ى امور عمومى بالمباشره يا به‌واسطه‌ى نمايندگانى كه آزاد انتخاب شوند، شركت نمايد.
ب ـ در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمين‌كننده‌ى بيان آزادانه‌ى اراده‌ى انتخاب‌كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى طبق شرايط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.

تسجيل شده است و جمهورى اسلامى نيز متعهد به رعايت آن است

با پشتيبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادى از فعالان شناخته‌شده سياسى و حقوق بشر تشکيل شده، هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در اين زمينه را پی می گيرد،
با قبول معيارهاى بيست‌گانه معرفى شده از جانب آن که با بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،
با تقاضا از اين کميته که نقش نظارتی خود را در انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوری افزايش دهد،
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بينالمللی بر انتخابات تأکيد کرده اند،
و همچنین بیانيه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»،

با دوری گزينی از قانون اساسى غير دموکراتيک جمهورى اسلامى در کليت خود:

و همچنين قانون "انتخابات" غير آزاد و ناعادلانه آن:

با خواست تغيير قانون اساسی موجود
همراه با پيشنهاد قانون اساسی پيرايش شدۀ ضميمه، برای دورانی گذار تا تدوين قانونی اساسی نوينی در مجلس تدوين قانون اساسی،

بر مبنای قانون اساسی پيشنهادی پيوست،
http://www.asre-nou.net/php/policy/qAnun-e-asAsi-matn-e%20kAmel-kAr-Sode-17-12-1387.pdf
خواهان ادارۀ کشور بر مبنای قوانينى منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنين کنوانسيون‌هاى بين‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، می باشيم।

امضاء
نام نام خانوادگی

آينده آزاد
فرزاد آزاده
جاويد آشناگر
آرش آهنگر قشقائی
پيام ابوطالبی
روشنک احمدی
پريسا احمديان
آرش اقبالی
آرش ايران
آسيا ايرانی
شاهین انزلی
محمد ايزدی
سوگل بازفت
بهنام باغبان
نيما باورساد
آيدا برهان
نسرين برهان
یاشار بشردوست
کاوه بنائی
مهرداد بهارآرا
آيدیين بهتاش
مهدی بهروزی
مرتضا پاکی
پرشنگ پرنيان
ناصر پسانيده
حسن پورخباز
بامشاد تابناک
مرضيه تهيدست شفيع (شمسی)
فردوس جمشيدی رودباری
رحمان جوانمردی
علی حافظی
منظر حجت
جعفر حسین زاده
حميد حسينی
رحيم حسينی نسب
ثريا حق پژوه
علی اکبر حق پژوه
احمد حمیدزاده
مسعود خدادادی
حسين خرمی
کاوه داد
فرهاد دادفر
هاشم داور
بهاره درخشان
فريدون رادمنش
خشایار رخسانی
کمال رشيدی
سايه رهنما
عسل زمان
بابک زمانيان
رضا سالم
محمد سامکی
مسعود سفری نسب
کيميا سلطانی
مسعود شب افروز
ابراهیم شیری (ا. م. شیزلی)
مرتضی صادقی
عیسی صفا
حسن صمديان
مرواريد صميمی
حميد عالی پور
سارا عزيزی
بابک عليجانی
بهروز فدائی
سيامک فريد
حسين فيروزنيا
بهمن قاضی
رحيم قيومی
صادق کارگر
مسعود کارگر
مهران کشاورز
حسن گلشاهی
افسانه لطفی
پيام لطفی
تقی محمد زاده هصل
فاطمه محمدی
دالغا محمودی
گرجی مرزبان
بيژن ميثمی
سراج ميردامادی
محمود ميرمالک
حسن نادری
حجت نارنجی
فرشيد نامی
احمد نجاتی
فرخ نعمت پور
داود نوائيان
زمانه نوپرور
رحيم نيک جو
فریار نيکزاد
بهرام واحدی
مهرزاد وطن آبادی

۱ نظر:

enghelab گفت...

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»