۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

57...........88

57...........88

31سال وهر سال

هزار نقطه خونین

هزار تردید هزار ساله

سکوت

نجوا

صدا

فریاد

ما ترا نمی خواهیم.

هیچ نظری موجود نیست: