۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

عشـا ق

عشـا ق

ای چـاک چـاک

گریبان

آسمان

در شکستن زهر آب درد

نزد عاشقان !

سرما غالب نیامده

تا سوزش سوزنی انگشت دست و پا

اثر کند

وقتی که ضربه ها

گٌر می گرفت

چون کوره های

آهنگران عصر آهن

از تمام خود

هیچ نگفتی

جز بستری در فلق

که انتهایش را

تا ابدیت

جستجو باید کرد.

چاک های عریان

کبودِ گـل های شکفته

در سینه عـشـاق

چه میشود

که لـخته بسته است؟ !

هیچ نظری موجود نیست: