۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

کویر

کویرجادهء خاکستری
خالی ازخاطره
و خاک
در رویای هم آغوشی آب !
و باد
گهگاه با او به بازی می نشیند:
و عطر آب را
ار سینهء دیوارهء خفته در خزه
تا بستر او می کشاند....

هیچ نظری موجود نیست: